Nitrat i vatten (dricksvatten)

Nitrat (NO₃⁻) är en kemisk förening bestående av en kvävemolekyl och tre syremolekyler. Den finns naturligt i miljön men kan också öka i mängd på grund av mänsklig aktivitet.

Källor till nitrat i Miljön

 • Naturliga källor: Jordmån, vissa typer av växter och naturlig nedbrytning av organiskt material.
 • Mänskliga källor:
  • Jordbruk: Användning av nitratbaserade gödningsmedel.
  • Industriavfall: Vissa industrier släpper ut nitrat som en biprodukt.
  • Förorenade avlopp: Kan innehålla nitrat från mänskligt och djuravfall.

Nitrat i vatten – farligt?

När nitratnivåerna i miljön ökar kan det sippra ner till grundvattenreservoarer, som ofta används som källa till dricksvatten.

 • Risker med höga nivåer:
  • Kan orsaka metemoglobinemi (även känd som ”blåbarnssjukdom”) hos spädbarn.
  • Kopplat till vissa typer av cancer vid långvarig exponering.
 • Säkerhetsnormer:
  • Många länder har gränsvärden för hur mycket nitrat som får finnas i dricksvatten för att säkerställa folkhälsan.

Hur man minskar nitrat i vatten?

 • Filtrering: Användning av specifika nitratfilter kan avsevärt minska nitratnivåerna i dricksvatten.
 • Skydda källvatten: Undvik att använda nitratbaserade gödningsmedel nära vattentäkter.
 • Regelbunden testning: Testa ditt dricksvatten regelbundet för att övervaka nitratnivåerna.

Vad är nitrat?

Nitrat är en kemisk förening som består av en kvävemolekyl (N) och tre syremolekyler (O₃). Kemiskt representeras det som NO₃⁻. I naturen finns nitrat i många former och det är en viktig beståndsdel i jordens kvävecykel. Det förekommer naturligt i vissa livsmedel, särskilt i grönsaker som spenat och rödbetor, och är också en vanlig beståndsdel i jordbruksmark tack vare användningen av kvävebaserade gödningsmedel.

Trivia: Trots nitratets potentiella risker i höga koncentrationer innehåller många prestationshöjande kosttillskott för idrottare faktiskt nitrat. Detta beror på att nitrat kan omvandlas till kvävemonoxid i kroppen, vilket kan förbättra blodflödet och öka syreleveransen till musklerna under träning!